Get Adobe Flash player

หน้า

คลังเก็บ

กิจกรรมม

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 2556

มีการทำบุญตักบาตรและมอบเกียรติบัตร "เด็กดี ศรีอนุบาล"  มีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองมาร่วมงานอย่างล้นหลาม

ค้นหา

คลังเก็บ